Συμπληρωματικό υλικό

Εθνική Νομοθεσία

Νόμος 927/1979 «Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 139 – 28/06/1979)

Νόμος 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 25 – 03/03/1993)

Νόμος 2225/1994 «Για την προστασία της ελευθερίας και ανταπόκρισης και επικοινωνίας και άλλες διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 121 – 20/07/1994)

Νόμος 3115/2003 «Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών» (ΦΕΚ Α΄ 47 – 27/02/2003)

Νόμος 3471/2006 «Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997» (ΦΕΚ Α΄ 133 – 28/06/2006)

Νόμος 3663/2008 «Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 99 – 28/05/2008)

Νόμος 3674/2008 «Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 136 – 10/07/2008)

Νόμος 3917/2011 «Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 22 – 21/02/2011)

Νόμος 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 180 – 22/08/2011)

Νόμος 4039/2012 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 15 – 02/02/2012)

Νόμος 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφο-ρών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 82 – 10/04/2012)

Νόμος 4249/2014 «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 73 – 24/03/2014)

Νόμος 4267/2014 «Καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 137 – 12/06/2014)

Νόμος 4411/2016 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 142 – 03/08/2016)

Νόμος 4478/2017 «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, ενσωμάτωση της Α-Π 2003/577/ ΔΕΥ, της Α-Π 2005/212/ΔΕΥ, της Α-Π 2006/783/ΔΕΥ, όπως τροποποιήθηκε με την Α-Π 2009/299/ΔΕΥ, και της Οδηγίας 2014/42/ΕΕ, II) Προϋποθέσεις τοποθέτησης ανηλίκων σε ίδρυμα ή ανάδοχη οικογένεια από και προς κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2201/ 2003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον Κανονισμό (ΕΚ) 1347/2000, III) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/48/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο στο πλαίσιο ποινικής διαδικασίας και διαδικασίας εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, καθώς και σχετικά με το δικαίωμα ενημέρωσης τρίτου προσώπου σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας του και με το δικαίωμα επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα και με προξενικές αρχές κατά τη διάρκεια στέρησης της ελευθερίας, IV) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της Απόφασης Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 91 – 23/06/2017)

Νόμος 4489/2017 «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 140 – 21/09/2017)

Νόμος 4577/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 199 – 03/12/2018)

Νόμος 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ A΄ 137 – 29/08/2019)

Νόμος 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη  διακίνηση και εμπορία απομιμητικών / παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,  την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 146 – 02/07/2020)

Νόμος 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 184 – 23/09/2020)

Προεδρικό Διάταγμα 342/1977 «Περί κυρώσεως του κανονισμού λειτουργίας της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Υπηρεσιών και των περιφερειακών αυτής Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 109 – 18/04/1977)

Π.Δ. 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ε-νέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 58 – 30/04/1991)

Π.Δ. 47/2005 «Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του» (ΦΕΚ Α΄ 64 – 10/03/2005)

Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροπ. και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 281 – 31/12/2014)

Π.Δ. 1/2017 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 2 – 17/01/2017)

Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ Α΄ 123 – 17/07/2019)

Ποινικός Κώδικας

Κώδικας Ποινικής Δικονομίας

Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελίας Αρείου Πάγου 9/2009, 12/2009 και 9/2011

Ευρωπαϊκή Ένωση

Κανονισμός 2015/2219/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (ΕΑΑ) και για την αντικατάσταση και κατάργηση της απόφασης 2005/681/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Κανονισμός 2016/794/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2016, για τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (Ευρωπόλ) και την αντικατάσταση και κατάργηση των αποφάσεων του Συμβουλίου 2009/371/ΔΕΥ, 2009/934/ΔΕΥ, 2009/935/ΔΕΥ, 2009/936/ΔΕΥ και 2009/968/ΔΕΥ

Κανονισμός 2018/1727/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 2018, σχετικά με τον οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης (Eurojust) και την αντικατάσταση και την κατάργηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ευρωπαϊκή εντολή υποβολής και την ευρωπαϊκή εντολή διατήρησης ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων σε ποινικές υποθέσεις, COM/2018/225 final – 2018/0108 (COD),  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2018:225:FIN

Οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Οδηγία για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες)

Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθεσίμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημοσίων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ

Οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Οδηγία 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Αυγούστου 2013, για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της απόφασης – πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Οδηγία 2014/42/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 3ης Απριλίου 2014, σχετικά με τη δέσμευση και τη δήμευση οργάνων και προϊόντων εγκλήματος στην ΕE

Οδηγία 2016/680/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ε-λεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου,

Οδηγία 2019/713/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2019, για την καταπολέμηση της απάτης και της πλαστογραφίας μέσων πληρωμής πλην των μετρητών και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2001/413/ΔΕΥ του Συμβουλίου

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον ορισμό νόμιμων εκπροσώπων με σκοπό τη συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, COM/2018/226 final – 2018/0107 (COD), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=COM:2018:226:FIN

Απόφαση – πλαίσιο 2003/577/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, σχετικά με την εκτέλεση των αποφάσεων δέσμευσης περιουσιακών ή αποδεικτικών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Απόφαση – πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Φεβρουαρίου 2005, για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος

Διεθνείς Συμβάσεις – Συμφωνίες

Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο (2001)

Υπ’ αρίθµ. 189 Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Σύμβασης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο, σχετικά µε την ποινικοποίηση ξενοφοβικής και ρατσιστικής φύσης πράξεων (2003).

Κεκτημένο του Schengen – Σύμβαση εφαρμογής της συμφωνίας του Schengen της 14ης Ιουνίου 1985 μεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονομικής Ένωσης Μπενελούξ (BENELUX), της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και της Γαλλικής Δημοκρατίας, σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα.

Βιβλία

Αλεξανδροπούλου – Αιγυπτιάδου Ευγενία (2012) «Πνευματική ιδιοκτησία και πληροφορική», Εκδόσεις Θέμις

Burmester Mike, Γκρίτζαλης Στέφανος, Κάτσικας Σωκράτης, Χρυσικόπουλος Βασίλειος (2011) «Σύγχρονη Κρυπτογραφία: Θεωρία και Εφαρμογές», Εκδόσεις Παπασωτηρίου

Βλαχόπουλος Κωνσταντίνος (2007) «Ηλεκτρονικό Έγκλημα: Μορφές, Πρόληψη, Αντιμετώπιση», Νομική Βιβλιοθήκη

Γέρμανος Γεώργιος, Παπαθανασίου Αναστάσιος (2017) «Νομοθεσία για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και την ψηφιακή εγκληματικότητα», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα ΕΕ

Δαλακούρας Θεοχάρης (2019) «Ηλεκτρονικό Έγκλημα», Νομική Βιβλιοθήκη

Δαλακούρας Ιωάννης (2020) «Η προστασία των απορρήτων, κατά τα άρθρα 370Β – 370Ε Ποινικού Κώδικα – Ουσιαστική και Δικονομική προσέγγιση», Διπλωματική Εργασία

Ιγγλεζάκης Ιωάννης (2018) «Δίκαιο της Πληροφορικής», Εκδόσεις Σάκκουλας

Κάτσικας Σωκράτης, Γκρίτζαλης Δημήτρης, Γκρίτζαλης Στέφανος (2004) «Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων», Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών

Κριθαράς Θεόδωρος (2009) «Ποινικό δίκαιο και Διαδίκτυο», Νομική Βιβλιοθήκη

Λαμπρινουδάκης Κωνσταντίνος, Μήτρου Λίλιαν, Γκρίτζαλης Στέφανος, Κάτσικας Σωκράτης (2010) Προστασία της ιδιωτικότητας και τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, Εκδόσεις Παπασωτηρίου

Μεταξάκης Εμμανουήλ (2017) «Μπίτκοϊν (Bitcoin), κρυπτοχρήμα και κυβερνοέγκλημα», Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Ε.Ε.

Παπαδόπουλος Θεόφιλος (2020) «Ηλεκτρονικά Εγκλήματα», Νομική Βιβλιοθήκη

Πολυζωΐδου Βάγια (2016) «Το αξιόποινο της πορνογραφίας ανηλίκων», Νομική Βιβλιοθήκη

Σπυρόπουλος  Φώτης (2016) «Χωρίς δικαίωμα πρόσβαση σε ηλεκτρονικά συστήματα πληροφοριών (hacking): ποινική και εγκληματολογική προσέγγιση: αξιολόγηση της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας: έρευνα σε δείγμα νομικών, επιστημόνων πληροφορικής και hackers», Εκδόσεις Α. Σάκκουλα

Στεργιούλης Ευάγγελος (2003) «Η ευρωπαϊκή αστυνομική υπηρεσία», Νομική Βιβλιοθήκη

Σφακιανάκης Εμμανουήλ (2016) «Ο κώδικας του Διαδικτύου», Εκδόσεις All about Internet

Σφακιανάκης Εμμανουήλ, Μακρυπούλιας Ιωάννης (2016) «Τα κλειδιά του Διαδικτύου», Εκδόσεις All about Internet

********

Akhgar, B., Bayerl, P. S., & Sampson, F. (Eds.). (2017) «Open Source Intelligence Investigation: From Strategy to Implementation», Springer

Årnes, A. (Ed.). (2017) «Digital forensics», John Wiley & Sons

Bartlett, J. (2015) «The dark net: Inside the digital underworld», Melville House

Bazzell, M. (2019) «Open source intelligence techniques: resources for searching and analyzing online information», CreateSpace Independent Publishing Platform

Brewer, R., De Vel-Palumbo, M., Hutchings, A., Holt, T., Goldsmith, A., & Maimon, D. (2019) «Cybercrime prevention: Theory and applications», Springer Nature

Casey, E. (2011) «Digital evidence and computer crime: Forensic science, computers, and the internet», Academic press

Furneaux, N. (2018) «Investigating cryptocurrencies: understanding, extracting, and analyzing blockchain evidence», John Wiley & Sons

Hill, J., & Marion, N. (2016) «Introduction to Cybercrime: Computer Crimes, Laws, and Policing in the 21st Century», Praeger

Holt, T. J., Bossler, A. M., & Seigfried-Spellar, K. C. (2015) «Cybercrime and digital forensics: An introduction», Routledge

Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2015) «Cybercrime in progress: Theory and prevention of technology-enabled offenses», Routledge

Kremling, J., & Parker, A. M. S. (2017) «Cyberspace, cybersecurity, and cybercrime», SAGE Publications

Lewis, A. (2018) «The basics of Bitcoins and blockchains: an introduction to cryptocurrencies and the technology that powers them», Mango Media Inc.

Marion, N. E., & Twede, J. (2020) «Cybercrime: An Encyclopedia of Digital Crime», ABC-CLIO

Robertson, J., Diab, A., Marin, E., Nunes, E., Paliath, V., Shakarian, J., & Shakarian, P. (2017) «Darkweb cyber threat intelligence mining», Cambridge University Press

Silvestre J Martha, R., Grafton, C., Bailey, S. (2020) «The Legal Foundations of INTERPOL 2nd Edition», Hart Publishing

Εκθέσεις

Common challenges in combating cybercrime, as identified by Eurojust and Europol (2019), διαθέσιμη στο https://www.eurojust.europa.eu/common-challenges-combating-cybercrime-identified-eurojust-and-europol

ENISA Threat Landscape (ετήσια έκθεση), διαθέσιμα στο https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/threats-and-trends/enisa-threat-landscape

EU Strategic Training Needs Assessment 2018-2021, διαθέσιμο στο www.cepol.europa.eu/sites/default/files/CEPOL_EU_STNA_REPORT.pdf

Internet Organized Crime Threat Assessment (IOCTA) Europol / EC3 (ετήσια έκθεση), διαθέσιμα στο https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/internet-organised-crime-threat-assessment

Malicious Uses and Abuses of Artificial Intelligence, έκθεση των Europol, UNICRI και Trend Micro (2020), διαθέσιμη στο http://www.unicri.it/News/Report-Criminals-Leverage-AI-for-Malicious-Use

Serious Organized Crime Threat Assessment (SOCTA) Europol (2017) διαθέσιμη στο https://www.europol.europa.eu/socta-report

Έκθεση Οργανωμένου Εγκλήματος Ελληνικής Αστυνομίας (ετήσια), διαθέσιμη στο www.astynomia.gr

Άρθρα

Καμπανάκης Ιωσήφ (2009) «Ανάλυση εγκληματολογικών πληροφοριών», Αστυνομική Ανασκόπηση, τεύχος 255, Μάιος – Ιούνιος 2009

Κουράκης Νέστωρ (2012) «Η πορνογραφία ανηλίκων στο διαδίκτυο (άρθρο 348Α ΠΚ) – Τα όρια μιας δικαιοκρατικής και εφικτής ποινικής καταστολής της», Εγκληματολογία, τεύχος 1/2012

Παπαθανασίου Αναστάσιος, Γέρμανος Γεώργιος (2017) «Το φαινόμενο του crime-as-a-service για βίαια εγκλήματα στο Σκοτεινό Διαδίκτυο (Dark Web)», Εγκληματολογία, τεύχος 1/2017

Στεργιούλης Ευάγγελος (2020) «Η εξέλιξη της Europol στη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία», Security Manager, τεύχος 88, Ιούλιος – Αύγουστος 2020

Φορείς – Οργανισμοί

Ελλάδα

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου Επικοινωνιών

Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Γενική Διεύθυνση Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Επιτροπή Εποπτείας & Ελέγχου Παιγνίων

Ελληνική Στατιστική Αρχή

Ελληνική Αστυνομία

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Ευρωπαϊκοί – Διεθνείς

CEPOL

Council of Europe (Συμβούλιο της Ευρώπης)

ECTEG

European Judicial Network

ENISA

EUCPN

Eurojust

Europol

Internet Assigned Numbers Authority

INTERPOL

NCMEC

RIPE Network Coordination Centre

SELEC

UNODC

Λοιποί ιστότοποι

Ημέρα για ένα Ασφαλέστερο Διαδίκτυο

Ευρωπαϊκός Μήνας για την Κυβερνοασφάλεια

No More Ransom

Εργαλεία OSINT

Tor Project

FREENET Project

The Invisible Internet Project

Chainalysis

Bitcoin

Luxembourg Guidelines

Εγχειρίδια – Οδηγοί

Association of Chief Police Officers (ACPO) «Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence» διαθέσιμο στο www.cps.gov.uk/legal/assets/uploads/files/ACPO_guidelines_computer_evidence[1].pdf

National Institute of Standards and Technology (NIST) «Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Re-sponse» διαθέσιμο στο nvl-pubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-86.pdf

Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) «Guidebook Intelligence-Led Policing» διαθέσιμο στο www.osce.org/secretariat/450967